چگونگی عضویت درانجمن علوم خاک ایران و دریافت کارت عضویت

اعضا محترم انجمن علوم خاک می توانند حق عضویت سالیانه خود در انجمن را به شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۶۶۱۸۷ بانک کشاورزی به نام انجمن علوم خاک ایران واریز و رسید پرداخت را از طریق ایمیل به انجمن ارسال نمایند.

حق عضویت دو ساله انجمن برای اعضا پیوسته (۷۰.۰۰۰ تومان)، اعضا وابسته (۵۰.۰۰۰ تومان) و اعضا دانشجویی ( ۳۰.۰۰۰ تومان) می باشد.

حق عضویت پنج ساله انجمن برای اعضا پیوسته (۱۵۰.۰۰۰ تومان)، اعضا وابسته (۱۰۰.۰۰۰ تومان) و اعضا دانشجویی ( ۵۰.۰۰۰ تومان) می باشد.

حق عضویت دائمی برابر ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

دریافت کارت عضویت با هماهنگی با دفتر انجمن و از طریق مراجعه حضوری به دفتر انجمن در تهران امکان پذیر است. دوستانی که امکان مراجعه حضوری ندارند باید مبلغ ۶۰۰۰ تومان بابت هزینه ارسال و پست پیشتاز به مبلغ عضویت افزوده و به شماره حساب قید شده واریز نمایند.